๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑

๑๑۩۞۩๑๑Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước๑๑۩۞۩๑๑
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vài nét về Trường THCS Đống Đa

Go down 
Tác giảThông điệp
hieu_truong_dongda
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 284
Points(điểm) : 4037
Join date : 22/12/2008
Đến từ : B

Bài gửiTiêu đề: Vài nét về Trường THCS Đống Đa   Fri 06 Feb 2009, 19:03

Truêng THCS §èng §a ®️uoc thµnh lËp n¨m 1972. Qua 36 n¨m x©️y dùng vµ tr­uong thµnh, nhµ tr­êng lu«n phÊn ®️Êu thi ®️ua D¹y tèt – Häc tèt. Tr­êng ®️· vinh dù ®️­uoc Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp khen th­uëng:


* B»ng khen cña Héi ®️ång Bé tr­ëng, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng Nh×, Hu©️n ch­¬ng Lao ®️éng h¹ng NhÊt, L¸ cê ®️Çu cña ngµnh gi¸o dôc Thñ ®️«, L¸ cê ®️Çu gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së c¶ n­íc, Tr­êng Tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp Thµnh phè liªn tôc 29 n¨m…

* Tr­uêng THCS §èng §a lµ n¬i ®️· ®️µo t¹o båi d­ìng nhiÒu thÕ hÖ häc sinh giái, ch¨m ngoan, ®️¹t gi¶i Thµnh phè, Quèc gia, Quèc tÕ. Häc sinh cña tr­êng tr­ëng thµnh ®️· ®️ãng gãp tµi n¨ng x©️y dùng Tæ quèc ë nhiÒu lÜnh vùc, ngµnh nghÒ …

* HiÖn nay, tru­êng vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng gi¸o dôc toµn diÖn víi chÊt l­îng cao. TØ lÖ häc sinh tèt nghiÖp vµ vµo c¸c tr­êng Trung häc phæ th«ng lu«n ë tèp dÉn ®️Çu QuËn, Thµnh phè. Tr­êng ®️ang ®️­îc ®️Çu t­ x©️y dùng thµnh tr­êng chuÈn Quèc gia vµ chuÈn khu vùc Ch©️u ¸.

* N¨m häc 2006 – 2007, thùc hiÖn cuéc vËn ®️éng “Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch” tr­êng vÉn lµ mét trong hai ®️¬n vÞ cña quËn §èng §a nhËn cê thi ®️ua ®️¬n vÞ “tr­êng häc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c vÒ båi d­ìng häc sinh giái” và là L¸ cê ®️Çu cña ngµnh Gi¸o dôc §èng §a.

- Sè häc sinh ®️¹t gi¶i V¨n ho¸, V¨n nghÖ, ThÓ dôc thÓ thao: 116 gi¶i (gÊp 2,5 lÇn sè gi¶i n¨m häc tr­íc).

- TØ lÖ häc sinh ®️¹t ®️¹i trµ:

+ 88,1% ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (51,4% häc sinh lo¹i Giái).

+ 94,3% ®️¹t H¹nh kiÓm lo¹i Kh¸ vµ Tèt (87,7% xÕp lo¹i Tèt).

- 100% häc sinh ®️­îc c«ng nhËn tèt nghiÖp THCS víi tØ lÖ kh¸, giái: 86,8%.

* N¨m häc 2007 – 2008, tr­uêng vÉn lµ ®️¬n vÞ ®️¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo HSG quËn §èng §a, gi÷ v÷ng chÊt l­îng gi¸o dôc ®️¹i trµ 88% häc sinh ®️¹t Häc lùc lo¹i Kh¸ vµ Giái (trong ®️ã Giái lµ 52,9%), 99,5% häc sinh ®️¹t xÕp lo¹i H¹nh kiÓm Tèt vµ Kh¸ (trong ®️ã H¹nh kiÓm Tèt chiÕm 93,7%). 100% HS tèt nghiÖp víi tØ lÖ kh¸, giái lµ 92%. Tr­êng ®️· ®️¹t ®️­îc 107 gi¶i HSG cÊp QuËn, Thµnh phè vµ Quèc gia.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc – viÕt S¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c duy nhÊt trong khèi tr­êng häc quËn §èng §a ®️­uîc nhËn cê vµ B»ng khen vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc phßng toµn d©️n.

* §¬n vÞ xuÊt s¾c vÒ lµm §å dïng d¹y häc – c« gi¸o §ç Hång Hµ ®️­uîc nhËn b»ng khen cña Bé Gi¸o dôc.

* Tru­êng ®️· ®️Çu t­ nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®️¹i, c¸c phßng chøc n¨ng, 4 phßng tin häc, 3 phßng häc ®️a n¨ng, phßng häc Ngo¹i ng÷, phßng ThÓ chÊt, phßng Lý – C«ng nghÖ, … ®️Ó häc sinh ®️­îc häc tËp trong ®️iÒu kiÖn tèt hµng ®️Çu Thµnh phè.

* Nhµ tr­uêng cã ®️éi ngò gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng vµng. 100% gi¸o viªn ®️¹t chuÈn, 70% v­ît chuÈn, trong ®️ã cã 1 TiÕn sÜ, 4 Th¹c sÜ. NhiÒu thÇy c« gi¸o giái, tiªu biÓu lµ c¸c thÇy c« §ç Hång Hµ, Pham Mai Huong, NguyÔn Kim Thanh, Ph¹m Tó Anh, Phan ThÞ HiÓn, Ph¹m Xu©️n §Ønh,…

* N¨m häc nµy, nhµ tru­êng cã 2 GV giái cÊp Thµnh phè, 20 gi¸o viªn giái cÊp QuËn, 70 gi¸o viªn giái cÊp c¬ së, 9 ChiÕn sÜ thi ®️ua (trong tæng sè 87 c¸n bé, gi¸o viªn toµn tr­uong).

* Tr­uong lµ ®️¬n vÞ duy nhÊt trong QuËn ®️­îc chän tham gia Dù ¸n Gi¸o dôc víi V­¬ng quèc Anh vµ 7 n­íc ASEAN; Dù ¸n Quèc tÕ vÒ tiÕng §øc vµ nhiÒu dù ¸n vÒ gi¸o dôc tiªn tiÕn cña quèc tÕ ®️­uîc ¸p dông ®️iÓm ë ViÖt Nam. Tr­êng ®️· ®️ãn nhiÒu ®️oµn gi¸o dôc quèc tÕ Mü, Anh, §øc vµ tæ chøc UNICEF vÒ giao l­u trao ®️æi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp.

* Tr­uêng lµ ®️¬n vÞ chØ ®️¹o ®️iÓm cña Bé Gi¸o dôc vÒ ®️Þnh h­íng x©️y dùng tru­êng häc trong t­u¬ng lai giai ®️o¹n sau 2010 cho c¶ n­íc.

* Tr­uêng ®️· ®️­îc thµnh phè vµ UBND quËn §èng §a ®️Çu tu­ x©️y dùng c¶i t¹o khang trang, hiÖn ®️¹i h¬n..

* Nhµ tru­êng tiÕp tôc phÊn ®️Êu gi÷ v÷ng truyÒn thèng cña tr­uêng cã chÊt l­uîng gi¸o dôc toµn diÖn cao vµ ®️­îc phô huynh häc sinh tin tu­ëng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thcsdongda.friendhood.net
 
Vài nét về Trường THCS Đống Đa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑๑۩۞۩๑๑Trường THCS Đống Đa๑๑۩۞۩๑๑ :: º°¨(¯`•.¸(¯`•.¸Trường THCS Đống Đa¸.•´¯)¸.•´¯)¨°º :: Phòng truyền thống Trường THCS Đống Đa-
Chuyển đến